[மேலே] மதுராந்தகம் [ம] படாளம் காவல் நிலையம் மூலம் நடத்தப்பட்ட காவல் பாதுகாப்பு வாரவிழா விழிப்புணர்வு பேரணியில் கலந்துக்கொண்ட என் சி சி மாணவர்கள்    [கீழே] மதுராந்தகம் நகராட்சி சுகாதார மையம் மற்றும் மதுராந்தகம் நகராட்சியின் மூலம் நடத்தப்படும் போலயோ சொட்டுமருந்து முகாமில் கலந்துக்கொண்டு தொண்டாற்றிய என் சி சி மாணவர்கள்

August 14, 2010

[மேலே] மதுராந்தகம் [ம] படாளம் காவல் நிலையம் மூலம் நடத்தப்பட்ட காவல் பாதுகாப்பு வாரவிழா விழிப்புணர்வு பேரணியில் கலந்துக்கொண்ட என் சி சி மாணவர்கள் [கீழே] மதுராந்தகம் நகராட்சி சுகாதார மையம் மற்றும் மதுராந்தகம் நகராட்சியின் மூலம் நடத்தப்படும் போலயோ சொட்டுமருந்து முகாமில் கலந்துக்கொண்டு தொண்டாற்றிய என் சி சி மாணவர்கள்

புகைப்படத்தில்: பள்ளி என் சி சி மாணவர்கள் மற்றும் காவல் அதிகாரிகள், பொது மக்கள்