[மேலே] நம் பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நாடும் விழா என் சி சி சார்பில் நடத்தப்பட்டது. தலைமை ஆசிரியர் மரக்கன்றுகள் நட்டார்  [கீழே]   பள்ளிவளாகத்தில் என் சி சி மாணவர்கள் மரக்கன்றுகளுக்கு பாதுகாப்பு வேலி அமைத்தனர்

August 13, 2010

[மேலே] நம் பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நாடும் விழா என் சி சி சார்பில் நடத்தப்பட்டது. தலைமை ஆசிரியர் மரக்கன்றுகள் நட்டார் [கீழே] பள்ளிவளாகத்தில் என் சி சி மாணவர்கள் மரக்கன்றுகளுக்கு பாதுகாப்பு வேலி அமைத்தனர்

புகைப்படத்தில்: பள்ளி என் சி சி மாணவர்கள், தலைமை ஆசிரியர், காவல் துறை மூத்த அதிகாரிகள்