[மேலே]மழை நீர் சேகரிப்பு மற்றும் சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் சைக்கிள் பேரணி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய என் சி சி மாணவர்கள்  [கீழே] மதுராந்தகம் நகராட்சியினால் நடத்தப்பட்ட டெங்கு காய்ச்சல் குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணியில் கலந்துக்கொண்ட என் சி சி மாணவர்கள்

December 01, 2017

[மேலே]மழை நீர் சேகரிப்பு மற்றும் சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் சைக்கிள் பேரணி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய என் சி சி மாணவர்கள் [கீழே] மதுராந்தகம் நகராட்சியினால் நடத்தப்பட்ட டெங்கு காய்ச்சல் குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணியில் கலந்துக்கொண்ட என் சி சி மாணவர்கள்

புகைப்படத்தில்: பள்ளி என் சி சி மாணவர்கள்