மலைப்பாளையம் ஞானகிரீஸ்வரம் மலையில் ஒரே நாளில் 5000 மரக்கன்றுகள் நாடும் நிகழ்ச்சியில் மரக்கன்றுகள் நாடும் நம் பள்ளி என் சி சி மாணவர்கள் [கீழே] காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட சர்வதேச மனித உரிமைகள் தின விழாபேரணியில் நமது தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் மனித உரிமைகள் குறித்து துண்டு பிரசாரம் வழங்கி பங்கேற்றனர்

December 10, 2017

மலைப்பாளையம் ஞானகிரீஸ்வரம் மலையில் ஒரே நாளில் 5000 மரக்கன்றுகள் நாடும் நிகழ்ச்சியில் மரக்கன்றுகள் நாடும் நம் பள்ளி என் சி சி மாணவர்கள் [கீழே] காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட சர்வதேச மனித உரிமைகள் தின விழாபேரணியில் நமது தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள் மனித உரிமைகள் குறித்து துண்டு பிரசாரம் வழங்கி பங்கேற்றனர்

புகைப்படத்தில்: பள்ளி என் சி சி மாணவர்கள், தலைமை ஆசிரியர், காவல் துறை மூத்த அதிகாரிகள்