மதுராந்தகம் மாணவர்கள் வடசிற்றம்பலம் முருகர் ஆலய உழவார பணியில் ஈடுபட்டனர்

November 25, 2017

மதுராந்தகம் மாணவர்கள் வடசிற்றம்பலம் முருகர் ஆலய உழவார பணியில் ஈடுபட்டனர்

புகைப்படத்தில்: தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் என் எஸ் எஸ் மாணவர்கள்

புகைப்படத்தில்: பள்ளிக்கூட என் எஸ் எஸ் மாணவர்கள்