பள்ளி மாணவர்கள் பேரழிவு மேலாண்மை முகாமில் பங்கேற்கின்றனர்

September 30, 2017

பள்ளி மாணவர்கள் பேரழிவு மேலாண்மை முகாமில் பங்கேற்கின்றனர்

புகைப்படத்தில்: பள்ளி என் எஸ் எஸ் மாணவர்கள்