பள்ளி தலைமையாசிரியர் ஆண்டு விழா கொண்டாட்டத்தின் போது பிரதான விருந்தினரைப் பாராட்டுகிறார்

January 12, 2017

பள்ளி தலைமையாசிரியர் ஆண்டு விழா கொண்டாட்டத்தின் போது பிரதான விருந்தினரைப் பாராட்டுகிறார்

புகைப்படத்தில்: பள்ளி தலைமையாசிரியர், சிறப்பு விருந்தினர்