பள்ளிக்கூட என் எஸ் எஸ் மாணவர்கள் எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர்

November 13, 2017

பள்ளிக்கூட என் எஸ் எஸ் மாணவர்கள் எய்ட்ஸ் ஒழிப்பு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர்

புகைப்படத்தில்: என் எஸ் எஸ் மாணவர்கள்