தமிழ்நாட்டின் தீயணைப்பு அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட தீயணைப்பு செயல் விளக்கம்

September 20, 2017

தமிழ்நாட்டின் தீயணைப்பு அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட தீயணைப்பு செயல் விளக்கம்

புகைப்படத்தில்: சிறுநல்லூர் மற்றும் சித்ரவாடி மக்கள், எமது என் எஸ் எஸ் மாணவர்கள், மற்றும் தீயணைப்பு படையினர்