தமிழ்நாட்டின் தீயணைப்பு அலுவலர்கள் எங்கள் என் எஸ் எஸ் மாணவர்களுக்கு பேரழிவு மேலாண்மை பயிற்சி வழங்குகிறார்கள்

September 16, 2017

தமிழ்நாட்டின் தீயணைப்பு அலுவலர்கள் எங்கள் என் எஸ் எஸ் மாணவர்களுக்கு பேரழிவு மேலாண்மை பயிற்சி வழங்குகிறார்கள்

புகைப்படத்தில்: என்எஸ்எஸ் திட்ட அதிகாரி, குமார், தமிழ்நாடு அரசு பேரிடர் மேலாண்மை அதிகாரிகள் மற்றும் எங்கள் மாணவர்கள்