சிறுநல்லூர் கிராமத்தில் என். எஸ். எஸ். முகாமில் பங்கேர்த்த மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்குதல்

September 14, 2017

சிறுநல்லூர் கிராமத்தில் என். எஸ். எஸ். முகாமில் பங்கேர்த்த மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்குதல்

புகைப்படத்தில்: எமது தலைமை ஆசிரியர், வெங்கடப்பெருமாள், என்எஸ்எஸ் நிகழ்ச்சித் திட்ட அதிகாரி குமார் மற்றும் என்எஸ்எஸ் உதவி செயலாளர் மதிமோகன்