என் சி சி மாணவர்கள் பள்ளியில் அணிவகுப்பில் நடைப்பயிற்சி செயகின்றனர்

August 13, 2016

என் சி சி மாணவர்கள் பள்ளியில் அணிவகுப்பில் நடைப்பயிற்சி செயகின்றனர்

புகைப்படத்தில்: பள்ளி என் சி சி மாணவர்கள்