எங்கள் பள்ளியின் தேசிய கேடட் கார்ப்ஸ் (என் சி சி) மாணவர்கள் ஸ்வச்ச பாரத் திட்டத்தில் பங்கேர்த்து சுற்றுப்புறத்தினை சுத்தம் செய்தனர்

August 18, 2017

எங்கள் பள்ளியின் தேசிய கேடட் கார்ப்ஸ் (என் சி சி) மாணவர்கள் ஸ்வச்ச பாரத் திட்டத்தில் பங்கேர்த்து சுற்றுப்புறத்தினை சுத்தம் செய்தனர்

புகைப்படத்தில்: பள்ளி என் சி சி மாணவர்கள்